آموزش های چابکی

ما به شما کمک خواهیم کرد تا با استفاده از فرهنگ بهبود مستمر و به چالش کشیدن
وضعیت خودتان، ارزش بیشتری برای خود و اطرافیان ایجاد نمایید

کارگاه های پیش رو

لیست دوره های آموزشی چابکی

13 - 14 آذر

کارگاه مالک محصول حرفه ای اسکرام

شیراز
2 - 3 دی

کارگاه اسکرام مستر حرفه ای

مشهد