کارگاه مالک محصول حرفه‌ای اسکرام

سرمایه گذاری دوره:

تومان

تاریخ برگزاری:

شروع:

پایان:

محل برگزاری:

ظرفیت:

مهلت ثبت نام:

asad-safari

استاد دوره

برگزار کننده:

اطلاعات تماس: