کارگاه آموزشی اسکرام مستر حرفه ای
زمان برگذاری

5-6-7 آذر 1399 (آنلاین)

مربی دوره

اسد صفری